Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

PrezentareaProiectului
Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlu proiect : Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

PREZENTAREA PROIECTULUI
Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!

Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, desfășoară, în perioada mai 2014 – decembrie 2015, proiectul Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Obiectivul general vizează extinderea oportunităţilor de învăţare şi dezvoltare a culturii informaţionale digitale pentru 452 de studenţi prin activităţi de dezvoltare curriculară universitară şi îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi acces la acestea, în vederea asimilării de cunoştinţe şi deprinderi în folosirea eficientă şi eficace, în mod critic şi etic, a resurselor infodocumentare.
 
Pentru realizarea obiectivului general, se vor parcurge următoarele etape reprezentând obiectivele specifice ale proiectului:
 1. Creşterea calităţii procesului educaţional prin adaptarea/dezvoltarea curriculei universitare dedicate accesului şi utilizării de către 260 studenţi a resurselor infodocumentare, prin participarea la cursurile:
 • „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală”;
 • „Teoria şi practica editării”.
 1. Îmbunătăţirea programelor de licenţă şi de masterat prin furnizarea programelor de formare adresate unui număr de 25 cadre didactice universitare– personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.
 2. Stimularea dezvoltării unei cariere în cercetare şi promovarea antreprenoriatului, prin dezvoltarea a trei reţele ,,universități – institute/centre de cercetare – companii”.
Grupul țintă al proiectului este format din:
 • 452 studenţi care parcurg ciclul de licenţă din anii I şi II;
 • 25 cadre didactice.
 
Principalele activități prin intermediul cărora vor fi realizate obiectivul general și obiectivele specifice sunt:
 • Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de licenţă a cursurilor facultative „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” şi „Teoria şi practica editării”. Se urmăreşte dezvoltarea de curriculum, conform structurii Bologna, studenţii din grupul ţintă având oportunitatea să beneficieze de 2 cursuri facultative interactive, de actualitate, corelate cu cerinţele pieţei muncii. La finalul acestora se vor parcurge module de instruire privind egalitatea de gen, de şanse şi nediscriminare.
 • Realizarea unei analize, în vederea informării cu privire la utilitatea redefinirii programelor de studii de licenţă, prin introducerea disciplinelor „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” şi „Teoria şi practica editării” în rândul disciplinelor opţionale şi corelarea cu nevoile pieţei muncii în domeniul culturii informaţionale şi managementului informaţiei. Se are în vedere de asemenea, asigurarea calităţii programelor de studii la nivelul unităţilor de învăţământ superior.
 • Participarea a 25 de cadre didactice (personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare) la un program de formare specific dezvoltării curriculare/adaptării/îmbuntăţirii programelor universitare.   Se urmăreşte înţelegerea modului în care se pot corela şi dezvolta programe universitare centrate cu nevoile pieţei muncii şi implicit, calitate în invăţământul superior.
 • Crearea de portofolii electronice pentru grupul ţintă, în vederea dezvoltării de reţele între universităţi, centre/institute de cercetare şi companii. Cele 260 de portofolii electronice sunt identificate ca fiind un instrument online de cunoaştere a pregătirii educaţionale a studenţilor, a capacităţilor şi aptitudinilor acestora şi in acelaşi timp si o cale de pregătire pentru angajare şi carieră.
 • Organizarea şi desfăşurarea evenimentului „Ziua tânărului cercetător” în vederea stimulării şi dezvoltării unei cariere în cercetare. Se va avea în vedere încheierea de parteneriate între universităţi, întreprinderi şi centre/institute de cercetare pentru dezvoltarea învăţământului superior, prin promovarea culturii antreprenoriale. Vor avea loc două conferinţe cu tema - dezvoltarea învăţământului superior, prin promovarea culturii antreprenoriale.
 
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
 • 2 universităţi sprijinte;
 • 7 programe de licenţă dezvoltate/adaptate, implementate conform CNCSIS;
 • 260 de studenți participanți la unul dintre cele 2 cursuri facultative desfășurate prin proiect -  „Știința informării și documentării în cultura digitală” sau „Teoria și practica editării”;
 • 260 studenți instruiți privind egalitatea de șanse și gen;
 • 2 sesiuni de comunicări științifice;
 • 26 de studenți premiați pentru cele mai bune lucrări elaborate și susținute în cadrul sesiunilor de comunicări științifice;
 • o analiză, în vederea identificării utilității redefinirii programelor de studii de licență, prin introducerea disciplinelor „Știința informării și documentării în cultura digitală” și „Teoria și practica editării”, în rândul disciplinelor opționale și corelarea cu nevoile pieței muncii;
 • 25 cadre didactice participante la instruire – învățământ superior;
 • 5 propuneri de dezvoltare curriculară/adaptare/îmbunătățire a programelor universitare, corelate cu nevoile pieței muncii;
 • 452 de portofolii electronice pentru grupul țintă - studenți;
 • 2 acorduri de colaborare universități/companii/institute/centre de cercetare;
 • un eveniment de tipul „Zilele tânărului cercetător”;
 • 2 acorduri de parteneriat pentru „dezvoltarea învățământului superior prin promovarea culturii antreprenoriale;
 • 2 conferințe cu tema „dezvoltarea învățământului superior prin promovarea culturii antreprenoriale”.
Plusul de valoare adus de proiect este reprezentat de dezvoltarea abilităţilor şi competențelor studenţilor în utilizarea resurselor informaţionale, cu preponderenţă cele digitale, aflate în structurile infodocumentare ale universităţilor partenere prin utilizarea Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi dezvoltarea serviciilor de bibliotecă.
PrezentareaPartenerilor
Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlu proiect : Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

PREZENTAREA PARTENERILOR
Lider parteneriat - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

     Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic din România, fiind situată în clasamentul SCOPUS pe poziția 465, între cele 2.700 universități clasificate, pe poziția 8 între universitățile din Europa Centrală și de Est și pe locul I între universitățile din România, pe criterii care iau în considerație: lucrările indexate în baza de date Scopus, relevanța acestora pentru domeniile științifice respective, contribuția universității la procesul internațional, calitatea resurselor științifice în care sunt publicate lucrările științifice. Universitatea își asumă statutul de universitate de cercetare avansată și educație. Misiunea asumată este gândită ca o intersecție a educației, prin formarea profesională, a cercetării științifice, prin producerea cunoașterii și a inovării, ca principale obiective ale societății și economiei bazate pe cunoaștere.
 
 

      De asemenea, universitatea își asumă conceptul de universitate inovatoare atât în ceea ce privește formarea capitalului uman, prin care se condiționează capacitatea de inovare a unei țări, cât și în ceea ce privește cercetarea științifică producătoare de cunoaștere și prin inovațiile și adaptările tehnologice care condiționează creșterea economică a țării. Prin dimensiunea culturală, universitatea își păstrează o importanță majoră în cultivarea identității naționale, a coeziunii sociale și a unei culturi instituționale distincte. Universitatea are o experiență de peste 195 de ani în învățământul superior, experiența dobândită printr-o activitate didactică și de cercetare de înaltă calificare, desfășurată în săli de curs, laboratoare didactice și de cercetare, beneficiind de infrastructura și de resursele umane necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri europene și implementării în bune condiții a acestora.

     De asemenea, Universitatea POLITEHNICA din București dispune de capacitatea de a gestiona bugete, fapt demonstrat prin implementarea a peste 80 de proiecte finanțate din programele POSDRU și POSCCE. Universitatea organizează în mod tradițional și gratuit, de peste 8 ani, cursuri pregătitoare la matematică, fizică și chimie, adresate cu precădere elevilor de liceu din clasa a XII-a. Aceste cursuri se desfășoară, în fiecare an, în fiecare sâmbătă, după un program afișat pe pagina web. Cursurile vin în întâmpinarea firească și a cererii constant crescătoare din partea elevilor atât pentru o pregătire suplimentară în vederea susținerii examenului de bacalaureat, cât și pentru o acomodare firească cu tipologia examenului de admitere din universitate. - www.upb.ro
PrezentareaPartenerilor
Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlu proiect : Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Partener național 1 - UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

     Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 150 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi etc.

     În mod obişnuit, în ţară şi în străinătate, Universitatea din Bucureşti este considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România. Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea noastră ca una din instituţiile de referinţă pentru întreaga societate românească, fiind prima instituţie românească existentă în primele 600 de universităţi din lume. Sondajul efectuat în 2007 de cunoscuta publicaţie "The Times Higher Education Supplement", plasa instituţia noastră academică între primele 500 ale lumii, fiind singura universitate din ţară prezentă în acest top internaţional de prestigiu (poziţia Universităţii din Bucureşti în alte ranking-uri). 

     Universitatea din Bucureşti oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 84 programe de licenţă, 18 specializări de învăţământ deschis la distanţă, 170 programe de masterat, peste 50 programe de doctorat, programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. Toate programele oferite sunt acreditate sau autorizate. Universitatea din Bucureşti organizează şi programul de masterat TIFFIN EMBA
Diplomele acordate de Universitatea din Bucureşti sunt recunoscute în majoritatea ţărilor lumii. În cadrul Universităţii din Bucureşti funcţionează programe de studii organizate în colaborare cu universităţi prestigioase din străinătate. Absolvenţii acestor programe pot primi diplome din partea Universităţii din Bucureşti şi a universităţii partenere.

     Universitatea din Bucureşti este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. Mai multe despre activitatea de cercetare
Universitatea din Bucureşti este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: 300 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din 52 de ţări. Anual peste 1000 de studenţi ai Universităţii din Bucureşti efectuează, în cadrul unui mare număr de programe academice, stadii de formare sau de specializare în universităţi din Europa de Vest, S.U.A., Canada, Japonia, etc. Mai multe despre colaborările internaţionale ale Universităţii din Bucureşti - http://www.unibuc.ro/.
 
(extras de pe site-u:l http://www.unibuc.ro/n/despre/carte_vizita.php)
PrezentareaFinantatorului
Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

PREZENTAREA FINANȚATORULUI
 
Fondul Social European
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

      Fondul Social European (FSE) este principalul instrument financiar comunitar de implementare a Strategiei Europene de Ocupare a Forței de Muncă, strategie ce legitimează perspectiva și cadrul național de implementare a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Fondul Social European susține, în mod prioritar:
 • creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor;
 • creșterea accesului și a participării pe piața muncii;
 • promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării și facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate;
 • investițiile în capital uman, în special prin îmbunătățirea sistemelor de educație și formare;
 • acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor publice, la nivel național, regional sau local.
             
       Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) stabilește și asumă direcțiile prioritare de acțiune necesare pentru abordarea politicii Uniunii Europene în domeniile pieței muncii, educației și incluziunii sociale. Programul este transpus într-un set de axe prioritare și domenii majore de intervenție, care adresează punctele slabe ale dezvoltării resurselor umane din România.

             POSDRU vizează, astfel, implementarea asistenței financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergență, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

           Intervenția FSE în România sprijină atingerea obiectivului general al POSDRU, privind „dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane”.
 
Următoarele obiective specifice contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU:
 
 • promovarea educației și informării inițiale și continue de calitate, inclusiv a învățământului superior și cercetării;
 • promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii;
 • facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii;
 • dezvoltarea unei piețe a muncii modernă, flexibilă și inclusivă;
 • promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediu;
 • îmbunătățirea Serviciului Public de Ocupare;
 • facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.
 
Axele prioritare ale POSDRU
 
  Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, urmărește să sprijine dezvoltarea unor traiectorii flexibile de învățare pe tot parcursul vieții și să îmbunătățească accesul la educație și formare profesională prin furnizarea de educație și formare inițială și continuă, modernă și de calitate, incluzând învățământul superior și cercetarea.

  Axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” își propune să faciliteze tranziția de la școală la locul de muncă prin creșterea relevanței educației și formării profesionale pentru piața muncii și prin îmbunătățirea nivelului de calificare a angajaților, în perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți, în contextul societății bazate pe cunoaștere.

 Axa prioritară 3: „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor” urmărește îmbunătățirea adaptabilității, atât a întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și IMM-urilor, cât și a angajaților, la mediul economic în schimbare și la provocările globalizării.

  Axa prioritară 4: „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” vizează modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă va fi abordată la nivel național, pentru a îmbunătății calitatea serviciului public de ocupare furnizate, făcându-le mai vizibile și mai accesibile pentru beneficiari - șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatori.

  Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare” se referă la măsurile destinate creșterii ratei de ocupare, prin atragerea și susținerea a cât mai multe persoane pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale, facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor tineri și a șomerilor de lungă durată și sprijinirea ocupării formale.

  Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale urmărește dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personală, atât în scopul consolidării motivației pentru participarea la educație și formare profesională, cât și în vederea integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
       
  Axa prioritară 7: „Asistență tehnică”
finanțează acțiuni de sprijinire a Autorității de Management pentru Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și a Organismelor Intermediare în implementarea, monitorizarea și evaluarea Programului, precum și pentru informarea beneficiarilor cu privire la domeniile în care poate fi accesat FSE.
 
Axa prioritară 1 – Educația și formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere
 
           AP 1 urmăreşte să sprijine dezvoltarea unor traiectorii flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii şi să îmbunătăţească accesul la educaţie şi formare profesională prin furnizarea de educaţie şi formare iniţială şi continuă, modernă şi de calitate, incluzând învăţământul superior şi cercetarea.
         Sistemele de educaţie şi formare vor fi abordate la nivel naţional în ceea ce priveşte dezvoltarea de standarde şi instrumente specifice în domeniul managementului şi asigurării calităţii (atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de furnizor de educaţie şi formare), asigurarea coerenţei între diferitele contexte de învăţare şi forme de educaţie, asigurarea elementelor de bază în vederea dezvoltării rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare, dezvoltarea unui corp de cadre didactice, formatori, absolvenţi şi cercetători bine pregătiţi care să vină în sprijinul creşterii şi competitivităţii economice. Activităţile avute în vedere pentru creşterea flexibilităţii şi diversificarea modalităţilor de furnizare a educaţiei şi formării profesionale, vor completa activităţile avute în vedere pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă. Documentul Cadru de Implementare a POSDRU mai 2013.
 
             Obiectivul general al acestei axe prioritare îl reprezintă dezvoltarea rutelor flexibile de învățare pe tot parcursul vieții şi creşterea accesului la educație şi formare prin furnizarea unei educații inițiale şi continue moderne şi de calitate, incluzând învățământul superior şi cercetarea.
 
Următoarele obiective specifice vor contribui la realizarea obiectivului general:
 • îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității în învățământul preuniversitar şi formarea profesională inițială, prin susținerea unităților de învățământ în vederea îmbunătățirii managementului şi a capacității de furnizare a calificărilor relevante pentru piața muncii;
 • îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității în învățământul superior, prin susținerea universităților în vederea îmbunătățirii managementului şi a capacității de furnizare a calificărilor relevante;
 • îmbunătățirea calificărilor profesorilor, formatorilor şi a altor categorii de personal din educație şi formare, prin sprijinul acordat pentru formarea inițială şi continuă a acestora;
 • asigurarea calității în FPC, prin sprijinirea furnizorilor de FPC în vederea dezvoltării sistemului de asigurare şi management al calității;
 • sprijinirea obținerii de cunoştințe şi competențe mai bune de către tinerii cercetători prin studii doctorale şi postdoctorale.

             AP1, DMI 1.2 – Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională inițială și continuă.
 
Domeniile majore de intervenţie ale acestei AP sunt:
1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;
2. Calitate în învăţământul superior;
3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională;
4. Calitate în formarea profesională continuă;
5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.
 
Domeniul major de intervenție: 1.2. Calitate în învăţământul superior
 
             Acest DMI va sprijini acţiuni destinate restructurării şi îmbunătăţirii sistemului de învăţământ superior. Activităţile preconizate vor viza atât sistemul, cât şi instituţiile de învăţământ superior în vederea asigurării calităţii, adaptării programelor de studii la cerinţele pieţei muncii şi dezvoltării mecanismelor de creştere a accesului la învăţământ superior.
 
              Priorităţile identificate în POSDRU pentru restructurarea şi modernizarea învăţământului superior, pentru această perioadă de programare, sunt:
 • dezvoltarea şi implementarea sistemului naţional de calificări;
 • asigurarea calităţii în învăţământul superior;
 • îmbunătăţirea managementului universitar;
 • creşterea relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii şi pentru societatea bazată pe cunoaştere, prin programe de studii universitare mai bune.
 
              Inovarea şi activităţile cu dimensiune interregională şi transnaţională sunt încurajate în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii învăţământului superior în România.
 
Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
 • dezvoltarea şi implementarea sistemului naţional de calificări în învăţământul superior de a furniza calificări superioare adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii;
 • îmbunătăţirea managementului universitar şi creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a furniza calificări superioare adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii;
 • îmbunătăţirea programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, inclusiv prin validarea şi certificarea învăţării anterioare corespunzătoare învăţământului superior şi completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificări;  
 • extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovarea inovării în învăţământul superior;
 • consolidarea inovării, cooperării şi a reţelelor între universităţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare.
 
Operaţiuni orientative:
 • dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi mecanismelor pentru îmbunătăţirea învăţământului superior, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea sistemului naţional al calificărilor în învăţământul superior, acţiuni inovatoare şi sprijin pentru furnizori;
 • dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în universităţi, inclusiv dezvoltarea personalului;
 • creşterea accesului la educaţia universitară;
 • dezvoltarea învăţământului superior bazat pe competenţe (programe de licenţă şi masterat);
 • sprijin pentru dezvoltarea reţelelor între universităţi, institute de cercetare şi companii, pentru dezvoltarea învăţământului superior, promovarea antreprenoriatului, formarea continuă a cercetătorilor, stimularea şi dezvoltarea carierei în cercetare. 
Obiectivele orizontaleale proiectului
Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Descriere generală – Obiective orizontale
În conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 şi cu Regulamentul Parlamentului şi Consiliului nr. 1081/2006, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 asigură respectarea temelor orizontale privind egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă. De asemenea, dezvoltarea şi utilizarea TIC, inovarea, abordarea trans-naţională şi interregională şi îmbătrânirea activă au fost avute în vedere ca obiective orizontale la stabilirea operaţiunilor indicative care vor fi implementate în cadrul fiecărui DMI al Axelor Prioritare.
 
Proiectul Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence! răspunde obiectivelor orizontale ale POSDRU 2007 – 2013 - dezvoltarea şi utilizarea TIC, inovarea și egalitatea de şanse, după cum urmează:
 
 
Pentru mai multe informatii privind proiectulExtinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activităti de informare și documentare – EduFor Competence!”, puteți contacta echipa proiectului.