Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Comunicat post-conferință de lansare a proiectului
Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!

Joi, 24 iulie 2014, în sala E 3.29, din Biblioteca Centrală a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, a avut loc lansarea publică a proiectuluiExtinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
La acest eveniment au participat studenţi, cadre didactice, reprezentaţi ai institutelor de cercetare –dezvoltare din Romania, reprezentanti ai companiilor, însumând un număr de  78 persoane.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă extinderea oportunităţilor de învăţare şi dezvoltarea culturii informaţionale pentru 260 de studenţi, prin dezvoltare curriculară universitară şi îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi acces la acestea, în vederea asimilării de cunoştinţe şi deprinderi în folosirea eficientă şi eficace, în mod critic şi etic, a resurselor infodocumentare.
Evenimentul de lansare a debutat cu un salut de bun venit din partea conducerii instituţiei beneficiare, evidenţiind preocupările acesteia şi a partenerilor pentru creşterea calităţii procesului educaţional în învăţămâtul superior, susţinerea activităţii de cercetare şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi şi cercetători.
Participanţilor de eveniment le-a fost prezentat proiectul de către managerul de proiect, reliefând obiectivele specifice, principalele activităţi care vor conduce la îndeplinirea acestora şi rezultatele finale. 
Ulterior prezentării proiectului, invitaţii au propus teme de discuţii referitoare la scopul şii rezultatele propuse în proiect.
Pentru a evidenţia încadrarea  obiectivului principal al  proiectului în plan european, doamna prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, reprezentant al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale a realizat o informare asupra „Exploatării potenţialului TIC în educaţie, cercetare, inovare pentru o dezvoltare durabilă şi incluzivă. Agenda Digitală 2020.
Din partea institutelor de cercetare-dezvoltare, domnul Nicolae Andrei, Director ştiintific al ICI-Bucuresti şi domnul Mihail Dumitrache, cercetor ştiinţific în cadrul RoTLD, au avut intervenţii privind activităţile de instruire şi susţinere a tinerilor cercetători: „Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Informatică, promotor al structurilor şi serviciilor specifice Societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere”, „Tineri specialişti implicaţi în activităţi de cercetare. Proiectul ICI-Pro”. De asemenea, doamna Bogdana Mitu, cercetător principal în cadrul Institutului Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei a prezentat „Oportunităţile de dezvoltare a competenţelor tinerilor cercetători şi perspective pentru studenţi în cadrul institutului”
Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este şi acela de stimulare a dezvoltării unei cariere în cercetare şi promovarea antreprenoriatului prin dezvoltarea a trei reţele „universităţi- institute/centre de cercetare-companii”. Astfel, pe lângă universitaţi, institute de cercetare, a fost prezentă la conferinţa de lansare şi o companie care are preocupări în promovarea tinerilor specialişti. Doamna Monica Florea, Directorul Departamentului de proiecte europene al SIVECO-SA  a prezentat implicarea companiei în dezvoltarea de aptitudini, în domeniul conţinutului digital.
Partea a doua a Conferinţei de lansare a fost dedicată discuţiilor libere privind implementarea proiectului, a dezbaterilor cu studenţii şi cadrele didactice referitoare la scopul şi obiectivele propuse.
La acestă primă întâlnire cu potenţialul grup ţintă s-a constatat un real interes pentru participarea în proiect, având ca finalitate obţinerea şi dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în identificarea şi utilizarea resurselor informaţionale aflate în structurile infodocumentare ale universităţilor partenere prin mijloacele TIC.