Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Comunicat de demarare a proiectului  Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a demarat, la 14 mai 2014, proiectul intitulat Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, în parteneriat cu Universitatea din București.
Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesionala  în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 - „Calitate în învățământul superior”  și se va desfășura pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă extinderea oportunităților de învățare și dezvoltarea culturii informaționale pentru 260 de studenți, prin dezvoltare curriculară universitară și îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și acces la acestea, în vederea asimilării de cunoștințe și deprinderi în folosirea eficientă și eficace, în mod critic și etic, a resurselor infodocumentare.

Îndeplinirea obiectivului major propus în cadrul proiectului presupune desfăşurarea următoarelor etape:
 
  • • dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de licență a cursurilor facultative „Știința informării și documentării în cultura digitală” și „Teoria și practica editării”;
  • • realizarea unei analize, în vederea informării cu privire la utilitatea redefinirii programelor de studii de licență, prin introducerea disciplinelor „Știința informării și documentării în cultura digitală” și „Teoria și practica editării” în rândul disciplinelor opționale și corelarea cu nevoile pieței muncii în domeniul culturii informaționale și managementului informației;
  • • participarea a 25 de cadre didactice (personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare) la un program de formare specific dezvoltării curriculare/adaptării/îmbuntățirii programelor universitare;
  • • crearea portofoliilor electronice pentru grupul țintă, în vederea dezvoltării de rețele între universități, centre/institute de cercetare și companii;
  • • organizarea și desfășurarea evenimentului „Ziua tânărului cercetător” în vederea stimulării și dezvoltării unei cariere în cercetare;
  • • dezvoltarea parteneriatelor între universități, întreprinderi și centre/institute de cercetare pentru dezvoltarea învățământului superior, prin promovarea culturii antreprenoriale.

Studenții participanți la activitățile implementate prin proiect vor obține abilități și competențe în identificarea și utilizarea resurselor informaționale aflate în structurile infodocumentare ale universităților partenere prin mijloacele TIC, ce derivă din îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și bibliotecă în universitățile partenere.
Absolvenții cursurilor facultative vor beneficia de subvenții de 300 lei/lună/cursant, iar cele mai bune 26 lucrări susținute în cadrul sesiunilor de comunicări științifice vor fi premiate cu 500 lei/lucrare.
Pentru mai multe informaţii privind proiectul Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, puteţi contacta echipa proiectului la următoarele date de contact:
 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Clădirea Biblioteca Centrală, parter, sălile P03 și P04
Splaiului Independenței, nr. 313,  sector 6, București
Tel: 021/402.90.80
e-mail: eduforcompetence@gmail.com
www.eduforcompetence.upb.ro