Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Prezentarea cursului „Știinţa informării şi documentării în cultura digitală
Cursul "Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală" a fost conceput pentru a veni în întâmpinarea nevoilor  de informare şi documentare a studenţilor anului I din ciclul de studii de licenţă. Prin participarea la acest curs, ne propunem ca studenții să dezvolte abilităţi în recunoaşterea şi  utilizarea unor instrumente ce le stau la dispoziţie în activitatea de cercetare.
Ca urmare a creşterii volumului informaţional, a diversificării cunoaşterii se impune cunoaşterea şi utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice culturii informaţionale.
Parcurgerea acestui curs va oferi studenţilor oportunităţi de obţinere şi/sau dezvoltare a abilităţilor în a recunoaşte nevoia de informare,  de identificare a resurselor, de localizare şi acces la informaţie. Aceştia vor putea compara şi evalua informaţia obţinută din diverse surse. De asemenea, vor dobândi competenţe în a organiza şi comunica rezultatele cercetării altor utilizatori, alegând căile optime în acest sens. În final, studenţii vor reuşi să sintetizeze informaţii şi să furnizeze altele noi, cu valoare adăugată, creată de ei în urma rezultatelor cercetării.
Pornind de la  introducerea în Stiinţa informării şi documentării, studenţii vor înţelege structura, organizarea şi funcţionarea principalelor structuri infodocumentare la care pot avea acces. Ulterior, vor fi familiarizaţi atât teoretic, cât şi practic, cu principalele surse de informare şi documentare existente în procesul educaţional şi cu tipologia documentară în format tradiţional şi electronic întâlnită în desfăşurarea activităţilor de cercetare.  Studenţilor li se vor prezenta principalele sisteme de regăsire a informaţiei ştiinţifice utilizate în mediul electronic şi cele mai utilizate instrumente prin care se realizează organizarea acesteia -  cataloagele electronice de bibliotecă.
Folosirea informaţiei în mediul online, cu accent pe informaţia ştiinţifică cuprinsă în baze de date, a evidenţiat necesitatea cunoaşterii regulilor căutării în conţinutul web. Astfel, sunt prezentate studenţilor principalele instrumente de căutare şi organizare a informaţiei (ex. Catalogul virtual colectiv românesc în ştiinţă şi tehnică).
Cursul continuă cu prezentarea celor mai cunoscute edituri care oferă literatură ştiinţifică prin intermediul bazelor de date bibliografice, bibliometrice şi cu conţinut integral la articolele din reviste sau cărţi electronice (Ex. Editura Elsevier cu baza de date Science Direct, Springerlink, IEEEXplore, SCOPUS, ISI Thomson Reuters, etc.).
În cadrul acestui curs, studenţii vor fi  informaţi cu privire la  politica Comisiei Europene cu privire la promovarea Accesului deschis, online, gratuit, fără îngrădiri la  textul integral al publicaţiilor ştiinţifice pentru oricine, oricand, în toată reţeaua Internet.
Ultima parte a cursului „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” va informa studenţii în ceea ce priveşte identificarea şi respectarea  componentelor unei lucrări pe o temă dată şi întocmirea aparatului ştiinţific pentru o astfel de lucrare de specialitate. Nu în ultimul rând, vor fi dezbătute aspecte referitoare la etica utilizării informaţei, plagiarism, drepturi de proprietare intelectuală.
Se vor prezenta rezultate obţinute în urma desfăşurării unor proiecte de cercetare care au avut ca obiectiv asigurarea accesului la literatură ştiinţifică internaţională  şi crearea unei reţele naţionale de management al informaţiei.

29.09.2015 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la UPB - Facultatea Energetică

29.09.2015 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la UPB - Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

29.09.2015 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la UPB - Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice

29.09.2015 CALENDAR privind desfăşurarea activităţii de informare şi selecţie a grupului ţintă care va participa la cursul „Știinţa informării şi documentării în cultura digitală”

08.10.2014 REPARTIZAREA pe grupe a studenților pentru disciplina „Știința informării și documentarii în cultura digitală”

07.10.2014 REZULTATE FINALE pentru admiterea în grupul  țintă al cursului  „Știința informării și documentarii în cultura digitală”


06.10.2014 REZULTATE PRELIMINARE pentru admiterea în grupul  țintă al cursului  „Știința informării și documentarii în cultura digitală”


01.10.2014 METODOLOGIE de selecție a grupului țintă


01.10.2014 CALENDAR privind desfăşurarea activităţii de selecţie a grupului ţintă care va participa la cursul „Știinţa informării şi documentării în cultura digitală”


29.09.2014 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la UPB - Facultatea Energetică


29.09.2014 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la UPB - Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

29.09.2014 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la UPB - Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice

29.09.2014 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la UPB - Facultatea Transporturi- Departamentul Material Rulant de Cale Ferata


2015-2016

01.09.2015 Metodologie de selecție a grupului țintă

29.09.2015 CALENDAR privind desfăşurarea activităţii de informare și selecţie a grupului ţintă din partea Beneficiarului – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

29.09.2015 ANUNT cu privire la organizarea unei sesiune de informare la UPB - Rectorat

05.10.2015 REZULTATE PRELIMINARE pentru admiterea în grup țintă al cursului “Stiinţa informării şi documentării în cultura digitală” - UPB

06.10.2015 REZULTATE FINALE pentru admiterea în grup țintă al cursului “Stiinţa informării şi documentării în cultura digitală” - UPB

 
Prezentarea cursului ,,Teoria și Practica Editării”
Obiectivul cursului ,,Teoria şi practica editării” este acela de a oferi studenţilor anului al II-lea bazele teoretice şi competenţele practice care să le dea posibilitatea realizării unor lucrări ştiinţifice, în acord cu cele mai recente norme metodologice în domeniul editării.
Totodată, cursul îşi propune dezvoltarea acelor competenţe transversale pe baza cărora studentul să poată realiza corelaţii transdisciplinare, insuşindu-şi limbajele specifice editării de text, dezvoltarea unor comportamente precum rigurozitatea ştiiinţifică în elaborarea cercetării, capacitatea critică în folosirea bibliografiilor şi a altor resurse, sporirea capacităţii de concentrare şi multitasking, atitudini pozitive cu privirea la realizarea de proiecte în echipă etc.
Realizarea unei lucrări ştiinţifice este un proces intelectual complex care are în vedere informarea şi documentarea pe tema propusă, redactarea lucrării şi realizarea aparatului critic, urmată de comunicarea rezultatelor în forme specifice. Procesul de elaborare a unei astfel de lucrări trebuie să mobilizeze toate resursele intelectuale ale autorului, în aşa fel încât produsul final să răspundă celor mai exigente standarde. Considerăm că este important şi util ca studenţii să înveţe unele aspecte legate de scrierea, evaluarea şi publicarea lucrărilor ştiiinţifice, cunoscut fiind faptul ca redactarea lucrărilor ştiiinţifice reprezintă o componentă importantă a cercetării ştiinţifice.
Cursul ,,Teoria şi practica editării” este conceput dintr-o parte teoretică cu exemplificări, urmată de aplicaţii practice. Cursul urmăreşte toate etapele necesare intocmirii unei lucrări ştiinţifice, pronind de la identificarea şi formularea unei nevoi de informare pâna la evaluarea şi autoevaluarea procesului. Temele de cercetare, in cazul studenţilor, sunt stabilite împreună cu profesorii indrumători. Se va ţine cont de noutatea temei, de posibilităţile practice de realizare etc.
Identificarea şi reperarea surselor de informare este o etapă importantă în elaborarea unei lucrări ştiinţifice. În această etapă se urmăresc aspecte privind dezvoltarea de strategii informative coerente şi eficiente.  Aceasta presupune o cunoaştere temeinică a tipologiei documentare, a naturii, formatului şi structurii documentelor, a regulilor de indexare şi catalogare.
Documentarea în vederea realizării lucrării ştiinţifice (surse de informare) – documentarea, pentru partea teoretică şi metodologică a lucrării, se referă la consultarea literaturii de specialitate cu privire la subiectul abordat. Pentru realizarea eficientă a documentării propunem utilizarea  surselor de informare tipărite (surse primare, secundare şi terţiare), a surselor de informare electronice (materiale audio-video, documente electronice), a materialelor de referinţă. Documentarea trebuie finalizată prin fişele de lectură/fişierul de documente.
Stabilirea planului final şi structurarea lucrării în acord cu acesta – este o altă etapă foarte important în editarea unei lucrări ştiinţifice. Planul este proiectul după care se execută o lucrare destinată publicării. Pentru a-şi îndeplini rolul, un plan trebuie să fie adaptat conţinutului şi scopului lucrării. Astfel, un plan trebuie să conţină introducerea, cuprinsul propriu-zis şi concluziile (studiul de caz acolo unde este cazul).
O altă temă abordată în cadrul cursului este întocmirea aparatului critic al lucrărilor științifice, care se referă la trimiterile bibliografice, stiluri de citare, bibliografia lucrării, respectiv webgrafia, alcătuirea unui index, glosar etc.). Vor fi explicaţi termenii folosiţi în referintele bibliografice  (Apud ,Ibid ,Idem,  Op. Cit, Loc. Cit , Supra, Infra, Cf.).
 De asemenea, vor fi prezentate aspecte privind regulile şi tehnicile de redactare a lucrărilor ştiinţfice, utilizând procesorul de texte Microsoft Word, structura tehnică a lucrărilor ştiinţifice (coperta, foaia de titlu, cuprinsul, argumentul, conţinutul lucrării, concluzii, bibliografie, anexe, declaraţia de onestitate).
Studenţii vor învăţa să structureze şi să prezinte lucrările ştiinţifice în Power Point. Realizarea lucrării în forma de prezentare presupune competenţe de analiză şi sinteză, de integrare a elementelor informaţionale colectate într-o formă coerentă  şi unitară.
 De asemenea, în cadrul cursului vom dezbate şi aspecte legate de plagiat, despre legislaţia în vigoare şi programele existente pentru depistarea plagiatului.
Cursul va aplica atât metode ale educaţiei formale, cât şi nonformale, îmbinând tehnicile de predare academică cu exerciţii formative în care studenţii vor fi antrenaţi să realizeze proiecte în cadrul unor grupuri de lucru.
La finalul cursului, studentul trebuie să fie capabil să editeze o lucrare ştiinţifică în domeniul său de competenţă, conform normelor şi practicilor studiate. De asemnea, evaluarea va avea în vedere un dublu feedback bazat atât pe componente de autoevaluare şi observaţii ale colegilor cu privire la proiectele propuse în cadrul grupului de lucru, cât şi pe evaluarea realizată de catre coordonatorul cursului.

20.02.2015 REZULTATE FINALE pentru admiterea în grupul țintă UPB pentru cursul facultativ „Teoria și practica editării”

02.02.2015 REZULTATE PRELIMINARE pentru admiterea în grupul țintă UPB pentru cursul facultativ „Teoria și practica editării”


02.02.2015 CALENDAR privind desfăşurarea activităţii de selecţie a grupului ţintă UPB care va participa la cursul facultativ „Teoria și practica editării”

28.01.2015  ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la Universitatea POLITEHNICA din București

27.11.2014 REZULTATE FINALE pentru admiterea în grupul țintă UB pentru cursul facultativ „Teoria și practica editării”


21.11.2014 REZULTATE PRELIMINARE pentru admiterea în grupul țintă UB pentru cursul facultativ „Teoria și practica editării”


21.11.2014 ANUNŢ privind documentele necesare înscrierii în grupul țintă pentru cursul facultativ „Teoria și practica editării”


11.11.2014 CALENDAR privind desfăşurarea activităţii de selecţie a grupului ţintă UB care va participa la cursul facultativ „Teoria și practica editării”


06.11.2014 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la Universitatea București - Facultatea de Litere


01.10.2014 METODOLOGIE de selecție a grupului țintă2015-2016

01.09.2015 Metodologie de selecție a grupului țintă

29.09.2015 CALENDAR privind desfăşurarea activităţii de informare și selecţie a grupului ţintă din partea Partenerului naţional 1 – Universitatea din Bucureşti

29.09.2015 ANUNȚ cu privire la organizarea unei sesiuni de informare la Universitatea București - Facultatea de Litere

05.10.2015 REZULTATE PRELIMINARE pentru admiterea în grupul țintă UB pentru cursul facultativ "Teoria și practica editării"

06.10.2015 REZULTATE FINALE pentru admiterea în grupul țintă UB pentru cursul facultativ "Teoria și practica editării"

06.10.2015 REPARTIZAREA PE GRUPE a studenților pentru disciplina "Teoria și practica editării"

 
Prezentarea cursului „Inițiere și dezvoltare curriculară”
Cursul „Inițiere și dezvoltare curriculară” are ca scop îmbunătăţirea programelor de licenţă şi de masterat prin furnizarea programelor de formare adresate unui număr de 25 cadre didactice universitare – personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare. Parcurgerea acestui curs oferă cadrelor didactice oportunități de concepere a programelor universitare în acord cu legislaţia în vigoare şi cu asigurarea concordanţei dintre obiectivele, competenţele şi conţinutul educaţional al acestor programe. Astfel, partcipanții la acest program vor putea să înţeleagă modul în care pot corela și dezvolta programe universitare centrate cu nevoile pieţei muncii. În același timp, vor avea posibilitatea să identifice modalităţile prin care se pot obţine informaţii relevante despre cerinţele pieţei muncii cu privire la absolvenţii cu studii superioare. De asemenea, vor dobândi competențe în elaborarea programele universitare în acord cu standardele şi indicatorii de calitate stabiliţi la nivel naţional şi european, precum şi în acord cu competenţele prevăzute în cadrul naţional şi european al calificărilor. În cadrul acestui modul, cadrele didactice vor fi informate cu privire la modul de utilizare a platformei Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). Se vor prezenta exemple de studii și analize privind piaţa muncii și cerinţele beneficiarilor/angajatorilor. La finalul cursului, cadrele didactice (grup țintă) vor putea elaborara și actualiza programele de studii prin cunoașterea aspectelor normative referitoare la elaborarea programelor universitare.

30.09.2015 Rezultate finale pentru admiterea în grup țintă - UPB
30.09.2015 Rezultate finale pentru admiterea în grup țintă - UB
29.09.2015 Rezultate preliminare pentru admiterea în grup țintă - UPB
29.09.2015 Rezultate preliminare pentru admiterea în grup țintă - UB
03.09.2015 Anunț referitor la selecția grupului țintă - UPB
03.09.2015 Anunț referitor la selecția grupului țintă - UB
02.09.2015 CALENDAR privind desfăşurarea activităţii de selecţie a grupului ţintă din partea Beneficiarului – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti care va participa la cursul „Inițiere și dezvoltare curriculară” - UPB
02.09.2015 CALENDAR privind desfăşurarea activităţii de selecţie a grupului ţintă din partea Partenerului naţional 1 – Universitatea din Bucureşti, care va participa la cursul „Inițiere și dezvoltare curriculară” - UB
01.09.2015 Metodologie de selecție a grupului țintă