Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Cursul facultativ „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” la nivelul Universității POLITEHNICA din București
Analizând oferta educaţională a Universitatii POLITEHNICA din Bucureşti – 81 de programe de studii de licenţă şi a numărului mare de studenţi înscriși în anul I (peste 5000) s-a considerat oportună introducerea cursului facultativ „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală”, ca o completare a curriculei universitare prin extinderea oportunităţilor de învăţare şi dobândirea de competenţe şi abilităti specifice fiecărui domeniu, precum şi a dezvoltarii interesului pentru activitatea de cercetare.
                  Obiectivele disciplinei „Ştiinta informării şi documentării în cultura digitală” vor fi de dezvoltare a competenţelor studenţilor în utilizarea resurselor de informare şi documentare în format tradiţional şi online, precum şi realizarea cercetării documentare pe domenii specifice. După parcurgerea cursului, studenții vor căpăta competenţe în explicarea şi interpretarea informaţiilor şi conţinuturilor resurselor informaţionale, vor dobândi competenţe instrumental-aplicative prin modulele de practică parcurse şi competenţe atitudinale, lucrând în grup.
                  Totodată, cursul va oferi informaţii în ceea ce priveşte metodologia elaborării şi redactării lucrărilor ştiinţifice. Studenții vor fi instruiți şi în ceea ce priveşte identificarea modalităţilor de prezentare a rezultatelor cercetărilor efectuate pe parcursul studiilor academice.
Prin parcurgerea acestei discipline, studenţii vor putea dezvolta pe lânga capacităţile de cunoaştere şi utilizare a resurselor informaţionale şi capacităţi de comunicare prin dezvoltarea unui limbaj specific ştiinţei informării și documentării, capacităţi de lucru în echipă, de redactare și publicare a cercetărilor documentare efectuate sau a rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate. De asemenea, vor fi instruiţi să utilizeze în mod constructiv instrumentele din domeniul TIC în vederea elaborării portofoliilor electronice personale şi/sau profesionale.
Cursul îşi propune să îmbunătăţească standardul formării educaţionale şi să asigure studenţilor o pregătire modernă şi performantă.

Cursul facultativ „Teoria şi practica editării” la nivelul Universității din București

În urma discuţiilor cu studenţii departamentelor Facultăţii de Litere s-a considerat necesară introducerea cursului facultativ „Teoria şi practica editării”, ca o completare a curriculei universitare. Cursul se adresează studenţilor din anul al II-lea (domeniul de licenţă) şi asigură  competenţe şi abilităţi specifice domeniului în care se pregătesc, precum şi dobândirea unor competenţe şi abilităţi transversale în elaborarea şi prezentarea unor lucrări ştiinţifice  (lucrări de licenţă, disertaţie, articole ştiinţifice etc.).
Considerăm că este util ca studenţii să înveţe unele aspecte legate de scrierea, evaluarea şi publicarea lucrărilor ştiiinţifice, cunoscut fiind faptul că redactarea lucrărilor ştiiinţifice reprezintă o componentă importantă a cercetării ştiinţifice.
Scopul cursului este acela de a oferi studenţilor bazele teoretice şi competenţele practice care să le ofere posibilitatea realizării unor lucrări ştiinţifice, în acord cu cele mai recente norme metodologice în domeniul editării. Totodată, cursul îşi propune dezvoltarea acelor competenţe transversale pe baza cărora studentul să poată realiza corelaţii transdisciplinare, insuşindu-şi limbajele specifice editării de text.
La nivel comportamental, cursul îşi propune dezvoltarea unor competenţe de comunicare în limbaj scris şi oral, dezvoltarea unor comportamente precum rigurozitatea ştiiinţifică în elaborarea cercetării, capacitatea critică în folosirea bibliografiilor şi a altor resurse, sporirea capacităţii de concentrare şi multitasking, atitudini pozitive cu privirea la realizarea de proiecte în echipă etc.
Cursul va aplica atât metode ale educaţiei formale, cât şi nonformale, îmbinând tehnicile de predare academică cu exerciţii formative, în care studenţii vor fi antrenaţi să realizeze proiecte în cadrul unor grupuri de lucru.
Operaţionalizând, la finalul cursului, studentul trebuie să fie capabil să editeze o lucrare ştiinţifică în domeniul său de competenţă, conform normelor şi practicilor studiate.
De asemnea, evaluarea va avea în vedere un dublu feedback bazat atât pe componente de autoevaluare şi observaţii ale colegilor cu privire la proiectelor propuse în cadrul grupului de lucru, cât şi pe evaluarea realizată de catre coordonatorul cursului.

Cursul facultativ „Inițiere și dezvoltare curriculară”
Prezentarea cursului „Inițiere și dezvoltare curriculară
 
Cursul „Inițiere și dezvoltare curriculară” are ca scop îmbunătăţirea programelor de licenţă şi de masterat prin furnizarea programelor de formare adresate unui număr de 25 cadre didactice universitare – personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.

Parcurgerea acestui curs oferă cadrelor didactice oportunități de concepere a programelor universitare în acord cu legislaţia în vigoare şi cu asigurarea concordanţei dintre obiectivele, competenţele şi conţinutul educaţional al acestor programe. Astfel, partcipanții la acest program vor putea să înţeleagă modul în care pot corela și dezvolta programe universitare centrate cu nevoile pieţei muncii. În același timp, vor avea posibilitatea să identifice modalităţile prin care se pot obţine informaţii relevante despre cerinţele pieţei muncii cu privire la absolvenţii cu studii superioare. De asemenea, vor dobândi competențe în elaborarea programele universitare în acord cu standardele şi indicatorii de calitate stabiliţi la nivel naţional şi european, precum şi în acord cu competenţele prevăzute în cadrul naţional şi european al calificărilor.

În cadrul acestui modul, cadrele didactice vor fi informate cu privire la modul de utilizare a platformei Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). Se vor prezenta exemple de studii și analize privind piaţa muncii și cerinţele beneficiarilor/angajatorilor. La finalul cursului, cadrele didactice (grup țintă) vor putea elaborara și actualiza programele de studii prin cunoașterea aspectelor normative referitoare la elaborarea programelor universitare.